Izterjava dolgov

Za vsako podjetje je pri svojem poslovanju najbolj pomemben del plaA?ilo za svoje proizvode, oziroma za svoje opravljene storitve. Zaradi slabA?ih ekonomskih razmer in recesije pa nastaja A?edalje veA? zamud s plaA?ili in neplaA?il dolgov. A?eprav se morda tako zdi na prvi pogled pa izterjava dolgov ni tako nemogoA?a. Seveda je najbolj uA?inkovita izterjava kadar se posluje s plaA?ilno sposobnimi podjetji. A?e pride do neplaA?ila terjatev, najveA? upnikov uporabi sodno terjatev, oziroma oziroma je na vrsti izvrA?ba.

Preko sodiA?A?a je moA?na izterjava dolgov z uvedbo tako imenovanega izvrA?ilnega postopka, ki ga je moA?no izpeljati na podlagi neke verodostojne listine ali pa izvrA?ilnega naslova.

Ko terjatev zapade in poteA?e rok za plaA?ilo le te je najbolje, da se dolA?niku postavi dodaten moA?en rok za izpolnitev. V tej fazi se dolA?niku lahko, glede na njegovo sposobnost plaA?evanja ponudi laA?je pogoje za izpolnitev njegovih obveznosti, recimo delni odpust dolga, plaA?evanje na obroke ali odpis zamudnih obresti.

A?e izterjava dolgov v te A?asu ni uspeA?na, preostane edino sodna pot- izvrA?ba preko izvrA?ilnega naslova ali verodostojne listine. Za izvrA?ilni naslov se smatra pogodba, A?e je notarsko overjena. Vse pomembnejA?e pogodbe pri poslovanju je pametno sklepati v taki obliki. Sicer s tem na zaA?etku nastanejo nekoliko veA?ji stroA?ki, je pa v primeru neplaA?ila izterjava dolgov precej laA?ja.

V primeru da pogodba v obliki notarskega zapisa ni sklenjena, je potrebno upraviA?enost terjatve dokazovati v doloA?enem sodnem postopku. V primeru sodnega postopka, je sodna uveljavitev moA?na A?ele ko postane sodna odloA?ba pravnomoA?na in ko poteA?e rok za prostovoljno izpolnitev.

buy lasix without rx, buy lasix without rx, buy lasix without rx, buy lasix without rx, buy lasix without rx, buy lasix without rx.

Taka izterjava dolgov pa prinese dodatne stroA?ke, z njo pa izgubimo kar precej dragocenega A?asa.

Izterjava dolgov