TeA?ave z neplaA?niki?

Kadar imajo podjetja teA?ave z neplaA?niki, ki se jih ne da reA?iti na drugaA?en naA?in,na vrsto pride izvrA?ba. Kaj pa sploh je izvrA?ba? Gre za dejanje, ki ga interventno izvedejo drA?avni organi, z njim pa omogoA?a upniku, da izterja neplaA?ane terjatve svojih dolA?nikov.

Za odloA?itev do pravnomoA?nega sklepa o izvrA?bi, je COVL (Centralni oddelek za verodostojne listine) ljubljanskega Okrajnega sodiA?A?a.

SodiA?A?e tako izda dovoljenje za izvrA?be na podlagah verodostojnih listin, katere imajo po Zakonu o izvrA?bi in zavarovanju status izvrA?ilnega naslova. Med verodostojne listine tako spadajo: A?ek in menica, raA?un, izpisek iz poslovnih knjig, ki je overjen s strani odgovorne osebe in obraA?un obresti.

nexium over the counter price, nexium over the counter price, nexium over the counter price, nexium over the counter price, nexium over the counter price, nexium over the counter price.

Ko torej upnikom za izterjavo dolga ne preostane drugega kot izvrA?ba, se lahko vloA?i predlog za njo na dva naA?ina. MoA?na je vloA?itev predloga za izvrA?bo v pisni obliki, tako da se izpolni predpisan obrazec predloga, ki ga je potrebno nato v enem izvodu poslati na Okrajno sodiA?A?e v Ljubljani, na Centralni oddelek za verodostojne listine. Drugi naA?in je, da se v elektronski obliki izpolni pameten obrazec na spletni strani sodiA?A?a. Pred oddajo predloga v elektronski obliki, se mora upnik seveda registrirati na tej spletni strani.

Ko je predlog oz. izvrA?ba vloA?ena, sodiA?A?e dokaj pohiti z izdajo sklepa o izvrA?bi, v katerem je tudi doloA?en rok, da se obveznosti do upnika izpolnijo, s tem pa je izvrA?ba uradno dovoljena.

Sklep o izvrA?bi postane pravnomoA?en, A?e dolA?nik v predpisanem roku ne vloA?i ugovora. Upnikova terjatev se tako poplaA?a iz premoA?enja dolA?nika.

IzvrA?ba je tako najuA?inkovitejA?a reA?itev za izterjavo neplaA?il po sodni poti.

IzvrA?ba